Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Disclaimer

1.1. Toepassing

Deze website (www.kopop.be) wordt beheerd door het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI). Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de sensibilisatiecampagne van het Provinciaal Veiligheidsinstituut rond smartphonegebruik. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met het PVI die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 03 203 42 00.

1.3. Aansprakelijkheid

Het PVI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Het PVI verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

Het PVI kan evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

1.4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie in samenwerking met partners waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.  Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie bvan het PVI is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

1.5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van het PVI is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Het PVI is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

1.6. Cookies

De campagnewebsite maakt gebruik van Cookies.

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer.  Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren.  Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.  Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website,..  Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.  Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

De website gebruikt zowel HTTP cookies als permanente cookies.  De cookies die Google Analytics via onze website plaatst zijn maximaal twee jaar geldig. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.

Indien je dit verkiest, kun je onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van je browser.  Om dit te doen raden wij je aan om je te informeren op de support-sites van je browsers (https://support.google.com/https://support.mozilla.orghttps://support.microsoft.com/)
Je kan het gebruik van je cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die je bezoekt.  Je kan ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.  Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

2. Privacybeleid

2.1 Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door de entiteiten die behoren tot de groep provincie Antwerpen.   Door deze website of onze mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de aangeboden door de campagnewebsite ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop de campagnewebsite gegevens verzamelt.

2.2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het PVI en de kernpartners (link naar kernpartners pagina) verbinden er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

2.3. Verzameling van de gegevens

Je persoonsgegevens kunnen verzameld worden via contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, gebruik van onze website, nieuwsbrieven, sociale media, cookies, doorklikgedrag, e-mails, navigatiegegevens,…

2.4. Verwerking van de gegevens

2.4.1. De verantwoordelijke voor de verwerking
De persoonsgegevens die verzameld worden bij de zelftest, worden opgenomen in het adressenbestand van het PVI, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen.

De persoonsgegevens die worden verzameld bij uitdrukkelijke toestemming voor verder onderzoek worden opgenomen in het bestand van Universiteit Antwerpen, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen.

De persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van de applicatie worden opgenomen in het bestand van UGent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. Meer informatie over de applicatie mobileDNA en bijhorende algemene voorwaarden en privacy policy vind je op de website van onderzoeksgroep mict.

2.4.2. Doeleinden voor de verwerking
Het PVI gebruikt je gegevens binnen het wettelijk kader, op grond van je toestemming, voor de uitoefening van haar taken van algemeen belang en voor de uitvoering van overeenkomsten. Het gaat om gegevens die verzameld werden voor diverse doeleinden, zoals het voeren van correspondentie met jou, het verstrekken van informatie door middel van nieuwsbrieven of bijvoorbeeld: als je een contact- of aanvraagformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden jouw gegevens gebruikt voor de beantwoording of afhandeling van je vraag.  Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Universiteit Antwerpen & Universiteit Gent gebruiken je gegevens binnen het wettelijk kader, op grond van je toestemming, voor de uitoefening van haar taken van algemeen belang en voor de uitvoering van overeenkomsten voor verder onderzoek.

2.5. Bewaartermijn van de gegevens

Het PVI en de kernpartners bewaren je gegevens niet langer dan nodig; zolang zij je er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid.

2.6. Overdracht aan derde partijen

Het PVI en de kernpartners zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van het kernteam. Het kernteam beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

2.7. Recht op inzage, verbetering en verwijdering van je gegevens

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

2.8. Verzameling gegevens over gebruiksgedrag van de website

Naast het gebruik van cookies registreert de campagnewebsite gegevens wanneer de website wordt bezocht en gebruikt. Deze informatie wordt naar beste vermogen geanonimiseerd en enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren.

Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, het IP-adres van de bezoeker en de datum en tijd waarop een pagina opgevraagd wordt, uitgevoerde zoekopdrachten en of ze al dan niet een correct resultaat opleverden, aantal keren dat een bestand gedownload werd, …

Voor de verzameling van deze gegevens maakt de provincie Antwerpen gebruik van zowel standaard gebruikslogboeken van de website als systemen van derden, waaronder: Google Analytics en SiteImprove.